English-Tajik Phrasebook. Requests

Печать
Нравится
In English In Tajik
Could you give me…? Илтимос, ба ман ... (ро) диҳед.
Could you give us...? Илтимос, ба мо ...(ро) диҳед.
Could you show me…? Илтимос, ба ман ...(ро) нишон диҳед.
Could you tell me…? Илтимос, ба ман гӯед, ки ...
Could you help me…? Илтимос, ба ман ёрӣ диҳед, ки ...
Help me, please Илтимос, ба ман ёрӣ диҳед.
I would like… Ман мехостам, ки ...
We would like… Мо мехостем, ки ...
Give me..., please Илтимос, ба ман ... (ро) диҳед.
Give me this, please Илтимос, инро ба ман диҳед.
Show me…, please Ман ...(ро) нишон диҳед.