По-русски По-казахски
Один Бір
Два Екі
Три Үш
Четыре Төрт
Пять Бес
Шесть Алты
Семь Жеті
Восемь Сегіз
Девять Тоғыз
Десять Он
Двадцать Жиырма
Тридцать Отыз
Сорок Қырық
Пятьдесят Елу
Шестьдесят Алпыс
Семьдесят Жетпіс
Восемьдесят Сексен
Девяносто Тоқсан
Сто Жүз
Тысяча Мың
Миллион Миллион
Миллиард Миллиард
Триллион Триллион
Мне тридцать пять (35) лет. Мен отыз бес (35) жастамын.
Здесь четыреста пятьдесят (450) грамм. Мұнда төрт жүз елу (450) грамм.
Сложить. Сложите два и семь Қосу. Екі мен жетіні қосыңыз
Вычесть. От девяти вычти пять Алып тастау. Тоғыздан бесті алып тастаңыз
Умножить. Умножьте пять на восемь Көбейту. Бесті сегізге көбейтіңіз
Разделить. Давайте разделим сто двадцать пять на пять Бөлу. Жүз жиырма бесті беске бөлейік
Возвести в степень. Теперь возведите два в степень четыре Дәрежеге шығару. Енді екіні төртінші дәрежеге шығарыңдар
Извлечь корень. Можешь извлечь из восьми корень третей степени? Түбір шығару. Сегіздің үшінші түбірін шығара аласың ба?
Чему равно пятью пять? А семью девять? Бес жердегі бес қаншаға\нешеге тең?
Пять в квадрате равно двадцати пяти Бестің екінші дәрежесі жиырма беске тең
Три в кубе равно двадцати семи Уштің ушінші дәрежесі жиырма жетіге тең
Найдите производную данной функции Мына функцияның туындысын табыңыз
Найдите первообразную данной функции  
Вычислите определенный интеграл заданной функции в отрезке [a,b] [a,b] кесіндісіндегі функцияның айқын интегралын есептеңіз
По какой формуле вычисляется периметр (площадь, объем) этой геометрической фигуры? Мына геометриялық пішіннің периметрі (ауданы, көлемі) қандай формуламен есептеледі?
Касательная прямая к данной кривой проходит через точку икс Мына қисыққа жанама түзу Х нүктесінен өтеді